Is u maatskappy se MOI in plek?

Die nuwe Maatskappywet, Wet 71 van 2008 (die “Wet”), het in werking getree op 1 Mei 2011. Die Wet bring grootskaalse wysigings aan die bestaande maatskappyreg tot stand deurdat die Suid-Afrikaanse dispensasie weg beweeg van ‘n oorwegend Engelsregtelike benadering en ‘n meer Amerikaanse benadering volg.

Die nuwe Maatskappywet, Wet 71 van 2008 (die “Wet”), het in werking getree op 1 Mei 2011.

Die Wet bring grootskaalse wysigings aan die bestaande maatskappyreg tot stand deurdat die Suid-Afrikaanse dispensasie weg beweeg van ‘n oorwegend Engelsregtelike benadering en ‘n meer Amerikaanse benadering volg.

Een van die belangrikste wysigings wat die Wet tot gevolg het is die bekendstelling en implementering van die nuwe Akte van Oprigting of sogenaamde Memorandum of Incorporation (die “MOI”).

Die MOI vervang die statute en akte van oprigting (“grondwetlike dokumente”) van alle maatskappye soos vereis in terme van die ou wet en word die MOI voortaan ‘n vereiste vir elke nuwe maatskappy registrasie.

Die Wet bepaal verder ook dat alle maatskappye wat voor 1 Mei 2011 geregistreer is vereis word om hul bestaande grondwetlike dokumente met die MOI te vervang binne twee jaar na 1 Mei 2011 om te verhoed dat bepalings in hul huidge akte en statute wat teenstrydig is met die Wet moontlik as ongeldig beskou mag word.

Die MOI sal verder ook voorkeur geniet bo enige aandeelhouersooreenkomste wat maatskappye voor 1 Mei 2011 in plek gehad het. Dit is dus baie belangrik om sodanige ooreenkomste te laat hersien en wysig (indien nodig) voor die afsnydatum van 30 April 2013 om teenstrydigheid tussen die aandeelhouersooreenkomste en die Wet te voorkom.

Alle primêre korporatiewe bestuursaangeleenthede van ‘n maatskappy moet in sy MOI gereël word, wat die MOI dus posisioneer as die primêre bestuursdokument van ‘n maatskappy.

Alle maatskappye word aangeraai om so gou doenlik ‘n MOI in plek te kry en ook te kyk na hul bestaande aandeelhouersooreenkomste ten einde nakoming met die bepalings van die Wet betyds te verseker.

February 6, 2012
Shining success in pivotal IT sector merger

Shining success in pivotal IT sector merger

In a landmark transaction that promises to redefine the landscape of South Africa’s information technology and telecommunications sector, the M&A Team of PH Attorneys played a crucial role in facilitating the acquisition of a leading cyber security software firm by a multinational enterprise software procurement company. This deal not only marks a significant milestone for both firms involved but also holds implications for the broader African market.

Leave to Appeal vs Special Leave to Appeal

Leave to Appeal vs Special Leave to Appeal

On 4 April 2024 in the matter of Savannah Country Estate Homeowners Association v Zero Plus Trading 194 (Pty) Ltd and Others (773/2022) [2024] ZASCA 40, our Supreme Court of Appeal (“SCA”) had to address the important difference between an application for leave to appeal and an application for special leave to appeal. In this article, we analyse the SCA’s views in this regard.

Sign up to our newsletter

Pin It on Pinterest